Jakość w nauczaniu

Zapytanie ofertowe

 Nysa, dnia 04.09.2017r. Zapytanie ofertowe nr 05/EXPERT/2017 Koordynator projektu Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi szkoleń językowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych z powiatu nyskiego w zakresie znajomości języków obcych w ramach kształcenia ustawicznego" nr projektu RPOP.09.03.00-16-0020/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie 09.03 - Wsparcie kształcenia ustawicznego. (kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), CPV : 79421000- 1 Pełna nazwa: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych) Projekt realizowany w okresie od 03.07.2017 r. do 30.11.2019 r. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby o niskich kwalifikacjach, starsze (wiek 50+) , niepełnosprawne, migranci powrotni, osoby z terenów wiejskich jak też długotrwale bezrobotni, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać czy nabywać nowe kompetencje i kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt zakłada udział 200 osób (w podziale na 20 grup, w tym 18 grup - nauka języka angielskiego, 2 grupy - nauka języka niemieckiego) w 120-godzinnych kursach języków obcych zakończonych egzaminem kwalifikacyjnym w ciągu 2 lat (2017- 2019). Grupę docelową stanowić będą osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących danego obszaru i największych potrzebach szkoleniowych. Projekt będzie realizowany w miastach Nysa i Brzeg. I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Języków Obcych Expert Tomasz Szymkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 5, 48-300 Nysa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków koordynatora projektu. Do obowiązków koordynatora projektu należy w szczególności:  bieżące zarządzanie projektem na terenie Nysy oraz Brzegu zgodnie z bieżącymi potrzebami,  obecność w biurze projektu usytuowanym pod adresem Rynek 36B, 48-300 Nysa przez min. 20 godzin w tygodniu (godziny do ustalenia) w celu prawidłowego nadzorowania realizacji projektu oraz min. 10 w miesiącu (godziny do ustalenia) w celu monitorowania realizacji projektu w Brzegu,  kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji Projektu,  przeprowadzenie rekrutacji osób do zadań merytorycznych w projekcie zgodnie z obowiązującą procedurą i w porozumieniu z Centrum Języków Obcych Expert, ustalanie kryteriów wyboru tych osób i nadzorowanie ich Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyboru,  przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z obowiązującą procedurą i w porozumieniu z Centrum Języków Obcych Expert, ustalanie kryteriów wyboru tych osób i nadzorowanie ich wyboru,  dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby w zakresie prowadzenia kursów językowych, organizacji egzaminów itd.,  weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,  nadzorowanie dotrzymania harmonogramu w porozumieniu z Centrum Języków Obcych Expert, dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z instytucją wdrażającą,  zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem,  nadzorowanie realizacji wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu,  koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu,  opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej,  nadzór nad procesem ewaluacji projektu,  nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,  nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych,  uzgadnianie z koordynatorem projektu wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu,  dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku dokonywania zakupów produktów, usług lub robót budowlanych,  dokonywanie odbioru dostaw towarów i usług zamówionych do projektu,  nadzór nad informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych,  terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu,  nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,  przygotowanie wniosków o refundacje kosztów kwalifikowanych (wniosków o płatność),  przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,  opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,  przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,  realizacja innych zadań wynikających z potrzeb realizacji projektu Koordynator projektu odpowiada za prawidłowość i rzetelność dokumentacji finansowej projektu. III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Projekt realizowany w okresie 03.2017- 30.11.2019 r. (rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31.10.2019r.) Okres zamówienia obejmuje czas do całkowitego rozliczenia projektu przez Instytucję Pośredniczącą. IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca powinien dysponować doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, czyli posiadać doświadczenie własne lub dysponować osobami z doświadczeniem w koordynacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych – należy złożyć oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego. 2. Ponadto Zamawiający żąda, na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia, przedłożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych co najmniej 3 usług polegających koordynacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ciągu ostatnich 5 lat. Wykaz dotyczy bezpośrednio Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 lub osób będących w dyspozycji Wykonawcy. Wykaz usług należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednią kadrą Zamawiający żąda przedłożenia CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (patrz pkt.II. ppkt. 8). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający ma prawo do: dokonywania kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi, odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nieprzedstawienia zadowalających wyjaśnień. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 100 % wynagrodzenia. 7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu comiesięcznego rachunku lub faktury VAT (w części odpowiadającej realizacji zamówienia, czyli 1/27 całości wynagrodzenia). Strony ustalają 14 dniowy termin płatności. 8. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, co weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 3. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę należy przygotować na formularzu „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (w tym transport, materiały biurowe, niezbędny sprzęt biurowy itd.) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena powinna być podana w kwocie brutto. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Należy dołączyć podpisany załącznik nr 2, CV Wykonawcy oraz załącznik nr 3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką i/lub podpisana czytelnie przez wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP i numer REGON (jeśli dotyczy). VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERT: cena brutto: 100 %. Wartość obliczona wg wzoru: Cena najtańszej oferty C = --------------------------------------- x 100pkt Cena badanej oferty VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Centrum Języków Obcych Expert Tomasz Szymkiewicz , lub w formie elektronicznej na adres expert@expert.edu.pl w terminie do dnia 12 września 2017 r. do godziny 16.00. Do kontaktów upoważniona jest Toamsz Szymkiewicz tel. 602124749 , mail expert@expert.edu.pl . DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY. Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług; Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań; Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 ……………………………………. (pieczęć firmowa Wykonawcy lub dane osobowe (imię,nazwisko, adres, tel.kontaktowy) OFERTA na usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu „ Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych z powiatu nyskiego w zakresie znajomości języków obcych w ramach kształcenia ustawicznego". ” Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................ działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy .................................................................................................................................................... pełna nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................................... zarejestrowany adres Wykonawcy .................................................................................................................................................... adres do korespondencji Wykonawcy .................................................................................................................................................... ( NIP i REGON jeśli dotyczy) .................................................................................................................................................... (numer telefonu / numer faxu) .................................................................................................................................................... (adres poczty elektronicznej) 1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: .................................................................... Nazwa zamówienia Cena brutto za usługę ..................................................................... 2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach określonych w Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń, spełniam/spełniamy i akceptuję/akceptujemy wszystkie warunki wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty. Data ………………………. ..…………………………………………………… Pieczęć i/ lub podpis Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 ……………………………………………. pieczęć Wykonawcy lub dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) Wykaz wykonanych usług składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte podczas realizacji następujących usług: Lp. Nazwa usługi/zamówienia Szczegółowy opis (daty, nazwy i adresy podmiotów, na rzecz których realizowano usługi, wartość projektu inne) Oświadczam, że dysponuję doświadczeniem własnym / dysponuję osobami z wymaganym doświadczeniem* Jeśli Wykonawca dysponuje osobami z wymaganym doświadczeniem, proszę o podanie podstawy do dysponowania tymi osobami: umowa cywilno-prawna, umowa o pracę, inna forma * Do dokumentu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie. Data .............................................. Pieczęć i/lub podpis Wykonawcy................................................. * niepotrzebne skreślić. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Oświadczam/oświadczamy iż Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data .............................................. Pieczęć i/lub podpis Wykonawcy................................................. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

cement