Jakość w nauczaniu

Zapytanie ofertowe

 Nysa, dnia 8.08.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 02/EXPERT/2017
Kampania informacyjno-promocyjna projektu
Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi
szkoleń językowych dla uczestników/uczestniczek projektu „ Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób
dorosłych z powiatu nyskiego w zakresie znajomości języków obcych w ramach kształcenia ustawicznego" nr
projektu RPOP.09.03.00-16-0020/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie
09.03 - Wsparcie kształcenia ustawicznego .
(kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), CPV :
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i
zabezpieczania)
Projekt realizowany w okresie od 03.07.2017 r. do 30.11.2019 r. Wsparciem w ramach projektu objęte
zostaną osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby o niskich
kwalifikacjach, starsze (wiek 50+) , niepełnosprawne, migranci powrotni, osoby z terenów wiejskich jak też
długotrwale bezrobotni, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać czy nabywać nowe
kompetencje i kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt zakłada udział 200 osób
(w podziale na 20 grup, w tym 18 grup - nauka języka angielskiego, 2 grupy - nauka języka niemieckiego) w
120-godzinnych kursach języków obcych zakończonych egzaminem kwalifikacyjnym w ciągu 2 lat (2017-
2019). Grupę docelową stanowić będą osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie
kompetencji i umiejętności dotyczących danego obszaru i największych potrzebach szkoleniowych. Projekt
będzie realizowany w miastach Nysa i Brzeg.
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Języków Obcych Expert Tomasz Szymkiewicz
ul. Batalionów Chłopskich 5, 48-300 Nysa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest kampania informacyjno- promocyjna projektu, na którą składają się
następujące zadania:
- opracowanie i prowadzenie strony internetowej projektu podlinkowanej do strony Centrum Języków
Obcych Expert, zrealizowanej zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji
Wizualnej znaku marki Fundusze europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Po
stronie Wykonawcy leży wykupienie domeny oraz utrzymanie jej przez następne 5 lat. Strona winna być
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
aktualizowana min. 1 raz w miesiącu, w tym wykonanie dokumentacji zdjęciowej i prowadzenie galerii
zdjęciowej. Strona winna być opracowana do dnia 30.09.2017r.
- zamieszczenie 2 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym lub wojewódzkim informujących o projekcie,
jego celach, uczestnikach, jak też o otrzymanym dofinansowaniu. Wykonawca samodzielnie opracuje
materiały do artykułów, których treść oraz sposób obrendowania zostanie zatwierdzony przez koordynatora.
Materiały mają być zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji
Wizualnej znaku marki Fundusze europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Realizacja usługi - pierwszy artykuł nie później niż do dnia 31.01.2018r, drugi artykuł- nie później niż do
dnia 31.01.2019r.
- wykonanie materiałów filmowych (do 5 minut każdy z elementami animacji 2D) oraz ich 5 -krotna emisja
w telewizji o zasięgu regionalnym w województwie opolskim. Treść filmu będzie zawierała min. wywiady,
materiały z kursów i inną dokumentację przebiegu projektu. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu scenariusza każdego z filmów nie później niż 30 dni przed jego emisją oraz dokonania
poprawek zgodnie z uwagami Zamawiającego. Materiały mają być zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze europejskie i znaków
programów polityki spójności na lata 2014-2020. Realizacja pierwszego filmu wraz z emisją - do dnia
31.12.2017r. , realizacja drugiego filmu wraz z emisją - do dnia 31.12.2018r.
- założenie i prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, aktualizacja min. 1 raz w
tygodniu,
- wykonanie i dystrybucja 10 tys. ulotek (A4 składane, full color). Treść oraz grafikę do ulotek opracuje
Wykonawca samodzielnie. Materiały mają być zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi zawartymi w
Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014-2020
- wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu tj. w Nysie oraz Brzegu.
Materiały mają być zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji
Wizualnej znaku marki Fundusze europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Projekt realizowany w okresie 03.07.2017- 30.11.2019 r.
(rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31.10.2019r.)
IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca powinien dysponować doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, czyli
doświadczenie w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków
unijnych – należy złożyć oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający żąda na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia, o którym jest mowa w pkt IV. 1
przedłożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych co najmniej 3 usług polegających na realizacji
kampanii informacyjno-promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ciągu ostatnich 5
lat, które obejmowały swoim zakresem minimum wykonanie artykułów prasowych oraz materiałów
filmowych wraz z emisją w telewizji .
Wykaz usług należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający ma prawo do: dokonywania kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi, odstąpienia od
umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nieprzedstawienia
zadowalających wyjaśnień. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna w wysokości 100 % wynagrodzenia.
7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT po zakończeniu
każdego z zadań w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie na wykonanie każdego z zadań. Strony ustalają 14 dniowy termin płatności.
8. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, co
weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 3.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy przygotować na formularzu „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
usługi ( w tym transport, materiały, niezbędny sprzęt itd.) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania
umowy. Cena powinna być podana w kwocie brutto. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS lub
wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Należy
dołączyć podpisany załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług oraz
załącznik nr 3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką i/lub podpisana czytelnie przez wykonawcę,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP i numer REGON (jeśli dotyczy).
VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERT: cena brutto: 100 %. Wartość obliczona wg wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty
VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesyłać w formie pisemnej na
adres: Centrum Języków Obcych Expert Tomasz Szymkiewicz , lub w formie elektronicznej na adres
expert@expert.edu.pl w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00. Do kontaktów upoważniona
jest Janina Janik tel. 696431814, mail janikjanina1@gmail.com.
DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY.
Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań;
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1
…………………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy lub dane osobowe (imię,nazwisko, adres, tel.kontaktowy)
OFERTA
na usługi realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu „ Poprawa kompetencji i kwalifikacji
osób dorosłych z powiatu nyskiego w zakresie znajomości języków obcych w ramach kształcenia
ustawicznego".
” Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy
....................................................................................................................................................
pełna nazwa Wykonawcy
.................................................................................................................................................... zarejestrowany
adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................
adres do korespondencji Wykonawcy
....................................................................................................................................................
( NIP i REGON jeśli dotyczy)
.................................................................................................................................................... (numer
telefonu / numer faxu)
....................................................................................................................................................
(adres poczty elektronicznej)
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
....................................................................
Nazwa zamówienia Cena netto oraz brutto za usługę
.....................................................................
w tym oferowana cena na poszczególne zadania to:
- realizacja strony internetowej ......................................................................................(netto oraz brutto)
- prowadzenie strony internetowej na czas trwania projektu wraz z wykupem domeny ..........................
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
(netto oraz brutto)
- realizacja artykułu prasowego.................................................................................(netto oraz brutto)
- realizacja filmu wraz z emisją..........................................................................................(netto oraz brutto)
- realizacja profilu facebook wraz z prowadzeniem na czas trwania projektu...................................... ............
(netto oraz brutto)
- wykonanie ulotek wraz z dystrybucją .......................................................................................................
(netto oraz brutto)
- wykonanie tablic wraz z montażem ............................................................................................ (netto oraz
brutto)
2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach określonych w
zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do jego treści
żadnych zastrzeżeń, spełniam/spełniamy i akceptuję/akceptujemy wszystkie warunki wykonania usługi
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o
wyborze mojej/naszej oferty.
Data ………………………. ..……………………………………………………
Pieczęć i/ lub podpis Wykonawcy
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2
…………………………………………….
pieczęć Wykonawcy lub dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
Wykaz wykonanych usług składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte
podczas realizacji następujących usług:
Lp. Nazwa usługi/zamówienia Szczegółowy opis (daty realizacji kampanii, nazwa
zamawiającego, nazwa projektu, zadania wchodzące w
zakres usługi)
Data ..............................................
Pieczęć i/lub podpis Wykonawcy.................................................
* niepotrzebne skreślić.
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam/oświadczamy iż Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo,
przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   posiadaniu co najmniej 10%
udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
Data ..............................................
Pieczęć i/lub podpis Wykonawcy.................................................
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
 
 
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RNC Sp. z o.o., data wpłynięcia 29.08.2017, cena 34 000,00PLN brutto

Pełna lista oferentów

Wpłynęły 2 oferty:
- RNC Sp. z o.o., cena 34 000,00PLN brutto
 
cement